Loading

O firmie


Wrocławskie Centrum Wyceny


Wrocławskie Centrum Wyceny s.c. to działająca od 1997 r firma, której współwłaściciele posiadają wieloletnią praktykę i duże doświadczenie w wycenie:

 • nieruchomości
 • przedsięwzięć inwestycyjnych
 • przedsiębiorstw
 • maszyn i urządzeń
 • analizie marketingowej

Firma specjalizuje się w wykonywanej przez specjalistów szybkiej i solidnej obsłudze w zakresie:

 • kompleksowej wyceny nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • analiz opłacalności inwestycji
 • usług geodezyjnych

Jako specjaliści sporządziliśmy kilka raportów dotyczących rynku nieruchomości w odniesieniu do planowanych inwestycji budowy dużych kompleksów handlowo – rozrywkowych.

Wrocławskie Centrum Wyceny w swej strategii rozwoju oparła się na zasadach „Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych” opisanych w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych. Współwłaściciele firmy ustalili, iż opracowania cechować się będą przede wszystkim:

 • rzetelnością, dokładnością, bezstronnością, skrupulatnością – (zachowanie godne rzeczoznawcy majątkowego pełniącego funkcję osoby zaufania publicznego)
 • fachowością i profesjonalizmem – ustawiczne kształcenie rzeczoznawców sporządzających wycenę terminowością
 • poufnością z zachowaniem zasady nie ujawniania tajemnicy zamawiającego

Dzięki uprawnieniom rzeczoznawcy majątkowego członkowie zespołu mogą sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Posiadamy niezbędne uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jako zarządcy w stosunku do nieruchomości zapewniamy:

 • prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości,
 • właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.