Loading

Usługi


Wycena przedsiębiorstw


Wrocławskie Centrum Wyceny wykonuje zlecenia wyceny wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich rodzaj, formę prawną oraz zakres i przedmiot działania. Działamy na terenie całego Województwa Dolno Śląskiego, wyceniając zarówno całe przedsiębiorstwa jak i ich zorganizowane części, przedsiębiorstwa funkcjonujące, a także majątek przedsiębiorstw będących w stanie upadłości. Wykorzystując obowiązujące standardy wyceny przedsiębiorstw, w oparciu o potrzeby zamawiającego oraz wieloletnie doświadczenie, dostosowujemy metody wycen indywidualnie do każdego wycenianego przez nas przedsiębiorstwa.

Wrocławskie Centrum Wyceny dokonuje wyceny przedsiębiorstw, gdy jej celem jest określenie wartości firmy w sytuacjach:

 • sprzedaży firmy lub jej udziałów;
 • pozyskiwania inwestora; prywatyzacji;
 • przekształcenie prawych form działania; fuzji;
 • przejęcia;
 • podziału spółki;
 • ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane są jako zabezpieczenie udzielonego finansowania;
 • upadłości.

Najczęściej stosowanymi metodami wyceny firm są metody majątkowe (w szczególności skorygowanych aktywów netto), dochodowe (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i porównawcze.

1. Metody majątkowe (metoda skorygowanych aktywów netto). Wartość firmy jest w tych metodach szacowana jako wartość majątku minus zobowiązania, które finansują częściowo ten majątek. Stosuje się kilka metod majątkowych. Najpopularniejsze z nich to:

 • metoda likwidacyjna – pokazuje, za jaką kwotę można sprzedać majątek w przypadku likwidacji firmy,
 • metoda odtworzeniowa – pokazuje, jakich kwot potrzeba, aby zbudować taką samą firmę od podstaw,
 • metoda skorygowanych aktywów netto – opiera się na wartościach księgowych majątku i zobowiązań firmy.

Największą użyteczność wykazuje w przypadku przedsiębiorstw o wysokim udziale majątku trwałego w wartości całej firmy – w tradycyjnych branżach produkcyjnych. Metoda skorygowanych aktywów netto zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa działającego, ponieważ nie uwzględnia nieewidencjonowanych w bilansie, a istotnych składowych wartości przedsiębiorstwa, np. kontraktów firmy, wiedzy pracowników, posiadanych marek i wartości znaków towarowych.

2. Wycena metodą dochodową (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) Metody dochodowe, w powszechnej opinii, najlepiej oddają wartość firmy. Metody te traktują firmę jako narzędzie do wytwarzania dochodu. Wartość firmy najwierniej oddana jest wtedy jako obliczona na dzień dzisiejszy wartość dochodu wygenerowanego przez firmę w przyszłych latach. Dochód ten może być mierzony np. dywidendą, ekonomiczną wartością dodaną czy wolnymi przepływami pieniężnymi. W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość firmy jest definiowana jako odpowiedź na pytanie: ile dzisiaj warte są wszystkie wolne przepływy pieniężne, jakie wygeneruje spółka w przyszłości. Metoda ta uznawana jest za najlepszą, pokazuje bowiem, ile środków pieniężnych może faktycznie wygenerować biznes w przyszłości. Metoda ta nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy jako całości do generowania korzyści majątkowych.

3. Metody porównawcze zwane też wskaźnikowymi lub mnożnikowymi. Polegają na określeniu wartości spółki przez porównanie jej z innymi, już wycenionymi przez rynek a w tym zakresie na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie informacji o mnożnikach, których wartość rynkowa jest znana. Najczęściej występujące mnożniki to:

 • cena (wartość rynkowa) do zysku netto - wskaźnik ceny do zysku odzwierciedla sumę, jaką trzeba zapłacić za nabycie jednej złotówki zysku księgowego spółki;
 • wartość przedsiębiorstwa do wartości księgowej - wartość księgowa netto jest wartością aktywów spółki, pomniejszoną o zobowiązania. Wskaźnik wartość przedsiębiorstwa do wartości księgowej obrazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za jedną złotówkę księgowej wartości majątku firmy;
 • wartość firmy do przychodów ze sprzedaży - wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę.

Jest to wskaźnik szczególnie istotny dla inwestorów strategicznych, którzy zamierzają przejąć daną spółkę, gdzie decydującym czynnikiem jest dla nich udział spółki w rynku (proporcjonalny do wartości sprzedaży) i cena, jaką muszą zapłacić za ten udział.

Procedura wyceny metodą porównań rynkowych jest następująca:

 • wybór wskaźnika służącego wycenie;
 • wybór firm porównywalnych, dla których znane są wartości rynkowe wybranego wskaźnika;
 • obliczenie wielkości wskaźników firm porównywalnych;
 • wyciągnięcie średniej arytmetycznej z powyższych wskaźników;
 • obliczenie wartości firmy, poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów;
 • dokonanie niezbędnych korekt.

Posiadana przez Wrocławskie Centrum Wyceny szeroka baza danych historycznych transakcji, umożliwia nam szybkie i przede wszystkim obiektywne (rynkowe) określenie wartości firmy.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • Wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny;
 • Biznesplan;
 • Rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata;
 • Bilans za ostanie 3 lata;
 • Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego;
 • Dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach;
 • Dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych).

Wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa/spółki ustalane są bezpośrednio z Zamawiającym.