Loading

Usługi


Wycena maszyn i urządzeń


Wrocławskie Centrum Wyceny dokonuje szacowania wartości maszyn i urządzeń zarówno na potrzeby wyceny przedsiębiorstw jak i w ramach odrębnego zlecenia. Dokonujemy wycen zespołów maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych a także sieci medialnych (oświetlenie uliczne, sieci gazowe, sieci wodociągowe itp).

Najczęściej występującymi celami wycen maszyn i urządzeń są:

 • aport,
 • przekształcenie,
 • podział majątku,
 • przekazanie majątku,
 • kupno/sprzedaż,
 • określenie celowości zakupu lub sprzedaży,
 • przygotowanie do postępowania sądowego,
 • potrzeby wynikające z rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • upadłość itp.

RODZAJE WARTOŚCI

1. Wartość rynkowa - najbardziej prawdopodobna cena do uzyskania na rynku przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

 • transakcja zachodzi na wolnym i konkurencyjnym rynku bez zakłóceń irracjonalnych,
 • znajduje się chętny sprzedawca i nabywca, którzy nie działają w sytuacji przymusowej,
 • znane są zalety i wady maszyn,
 • czas niezbędnego wyeksponowania maszyny na rynku uwzględnia jej rodzaj oraz stan rynku. Wartość rynkowa wyznaczana jest podejściem porównawczym lud dochodowym.

2. Wartość rynkowa przy kontynuacji działania – jest to rodzaj wartości rynkowej odnoszącej się do maszyn, które są zainstalowane i uruchomione, użytkowane i nadal będą użytkowane w tym samym miejscu. W wartości tej uwzględnione są koszty zainstalowania i uruchomienia.

3. Wartość rynkowa dla alternatywnego zastosowania - jest rodzajem wartości rynkowej przy założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem maszyny na nowe miejsce użytkowania lub jej modernizacji po zmianie przeznaczenia.

4. Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży - zostaje określona jako wartość upłynnienia przy uwzględnieniu, że istnieją ograniczenia sprzedaży ze względu na limit czasowy lub występują inne ograniczenia sfinalizowania transakcji.

5. Wartość rynkowa przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej - jest to przewidywana cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży zorganizowanej całości wraz z nieruchomością.

6. Wartość rynkowa przy sprzedaży maszyny na zlecenie – jest to przewidywana cena, która może być uzyskana przy sprzedaży za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. W tym wypadku przy określeniu wartości uwzględnia się także koszty związane z pośrednictwem w sprzedaży.

7. Wartość odtworzeniowa - zostaje ustalona w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającą z zużycia technicznego lub funkcjonalnego. Wartość odtworzeniową wyznacza się podejściem kosztowym.

8. Wartość odtworzeniowa w warunkach rynkowych (quasi rynkowa) - ustalona zostaje w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającą z zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we wtórnym obrocie, a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej.

9. Wartość likwidacyjna - wyznaczana jest dla maszyn o dużym stopniu zużycia fizycznego, funkcjonalnego lub środowiskowego, które czynią nieopłacalnym modernizację lub naprawę.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYCENY MASZYN I URZĄDZEŃ:

 • Wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych;
 • Dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.)